Zemljišne knjige

Zemljišne knjige su javna isprava u kojoj se unose sva prava na nepokretnostima.

KAKO SE STIČE PRAVO VLASNIŠTVA?

Kupovinom nekretnine i potpisivanjem kupoprodajnog ugovora ne stiče se automatizmom pravo vlasništva nad nekretninom. Potrebno je prije svega upisati svoje pravo u zemljišne knjige. Upis ima konstitutivno dejstvo. Stoga, potrebno je da po svakoj obavljenoj kupnji nekretnine podnesete prijedloge za upis u zemljišne knjige. Prijedlog podnosite zemljišno-knjižnom uredu (ZK) uredu Općinskog suda na čijem se području nalazi nekretnina koja je predmet kupoprodaje. Po ostavrenom upisu kupac postaje i zemljišnoknjižni vlasnik.

Obratite pažnju da postoji razlika između VLASNIČKOG LISTA (kojeg izdaje gruntovnica) i POSJEDOVNOG LISTA (kojeg izdaje katastar)!

Posjedovnim listom ne dokazuje se vlasništvo niti koje drugo pravo nad nekretninom, te na osnovu njega zemljišno-knjižni ured nadležnog Suda ne dopušta upis nekretnine u zemljišnu knjigu. O ovoj okolnosti važno je voditi računa prilikom kupovine nekretnine i i sprava od strane prodavca.

ŠTA JE KATASTAR?

Katastar je registar podataka o zemljištu i nekretninama Državne geodetske uprave. Uz svoja druga zaduženja, katastar je podrška sistemu registracije prava vlasništva i drugih stvarnih prava vezanih za nekretnine, odnosno podrška gruntovnici.

Uredi za katastar izdaju posjedovne listove koji sadrže podatke o posjedniku, ali nisu dokaz o vlasništvu. Podaci o vlasništvu vidljivi su samo iz zemljišnih knjiga, dnosno vlasničkog lista.

ŠTA JE GRUNTOVNICA?

U zemljišno-knjižnim uredima općinskih sudova tzv. GRUNTOVNICAMA , vode se zemljišne knjige. U zemljišne knjige upisuje se vlasništvo i druga stvarna prava nad nekretninom, te druge činjenice bitne za pravni promet.

Zemljišna knjiga je JAVNA.

Svako može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu u prisutnosti šefa zemljišno-knjižnog ureda (ili zemljišno knjižnog referenta) i iz nje dobiti izvatke, ispise i prijepise. Zemljišna knjiga i svi izvaci imaju snagu javnih isprava.

KAKO IZVRŠITI UPIS PRAVA VLASNIŠTVA U ZEMLJIŠNU KNJIGU?

Stvarno nadležni sudovi za vođenje zemljišnih knjiga su sudovi određeni federalnim zakonom. Za vođenje zemljišnih knjiga nadležaj je onaj sud na čije se području nalazi nekretnina. Sud odlučuje bez rasprave i saslušanja stranaka. Postupak pokreće samo na prijedlog stranke ili nadležnog organa.

Za upis vlasništva u zemljišne knjige potrebno je zemljišno-knjižnom uredu suda (Gruntovnici) predati PRIJEDLOG za upis i potrebne isprave koje trebaju biti u originalu ili ovjerenom prijepisu. Na osnovu uredno popunjenog i potpisanog prijedloga za upis, pokreće se postupak.

ŠTA SU CILJEVI REFORME ZEMLJIŠNIH KNJIGA?

Cilj reforme zemljišnih knjiga je stvaranje efikasnijeg sistema zemljišne uprave i podsticanje razvoja djelotvornijeg tržišta nekretnina.

Reforma podrazumijeva usklađivanje podataka i katastru i zemljišnoj knjizi, elektronsku obradu zemljišne knjige, realizaciju oba sistema i poboljšanje odnosa prema korisnicima. Cilj provođenja ove reforme je jednostavnije i brže ostvarivanje pojedinačnih upisa vlasništva u zemljišnim (ZK) odjelima općinskih sudova gruntovnicama, te standardizacija obrazaca u zemljišno-knjižnom postupku.

Prilikom podnošenja pojedinih prijedloga za upis, stranke će dobijati precizne upute za uredno popunjavanje obrazaca, što će takođe poboljšati proces ostvarivanja pojedinačnih upisa.

O upisu u zemljišnu knjigu rješenje donosi zemljišno-knjižni referent na osnovu prijedloga za upis i isprava koje su stranke priložile u originalu ili ovjerenom prijepisu. Ako se isprava na osnovu koje se traži upis već nalazi u zemljišnoknjižnom uredu nije neophodno ponovo je priložiti, već je dovoljno uputiti je na DN u kojem se isprava nalazi.

PRIJE KUPOVINE NEKRETNINE?

Prije predaje prijedloga za upis, trebate utvrditi zemljišno-knjižno stanje, odnosno da li su nekretnina na koju se predlaže prijenos vlasništva i vlasnik nekretnine UPISANI u zemljišnim knjigama.

S toga je potrebno da se stranka (kupac) obrati gruntovnici, poznavajući broj katastarske čestice, te zatražiti zemljišno-knjižni izvadak, koji sadrži sve podatke o određenoj nekretnini kako su oni upisani u zemljišnoj knjizi.

Iz gruntovnog izvatka moguće je vidjeti ko je vlasnik nekretnine, ima li nekretnina jednog ili više vlasnika, da li je opterećena hipotekom ili kakvim drugim teretom.

Uvid u stanje određene nekretnine, odnosno dobijanje zemljišno-knjižnog izvatka omogućeno je svim licima/osobama nakon izvršenog plaćanja takse.

KOD KUPOVINE NEKRETNINE….

Nekretnine koje su upisane u zemljišnoj knjizi: broj katastarske čestice (K.Č.), opis nekretnine i površina, kao i saglasnost za uknjižbu tkz. in tabulandi (lat. in – u; tabula – ploča), te da je kupoprodajna cijena isplaćena u cijelosti, trebaju biti vanedeni u ugovorima. Stanje u zemljišnoj knjizi ima se slagati sa onim u ugovoru.

Ukoliko nekretnina (npr. poslovni prostor ili zemljište) nisu upisani u zemljišnoj knjizi, tada je potrebno prvo upisati nekretninu u zemljišnu knjigu da bi zemljišno-knjižni sud dopustio upis prava za koje podnosi prijedlog.

Zemljišna knjiga se sastoji od:

1) glavne zemljišne knjige

2) zbirke isprava

3) pomoćnih registara

Kako izgleda postupak upisa u zemljišnu knjigu?

Prema aktuelnom Zakonu o zemljišnim knjigama postupak upisa u zemljišnu knjigu se pokreće podnošenjem zahtjeva za upis, jer vlasništvo i druga prava na nekretninama nastaju tek sa upisom u zemljišnu knjigu.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti isprave na temelju kojih se predlaže upis, a koje moraju biti u izvorniku ili ovjerenom prepisu.To mogu biti: notarski obrađeni ugovori, ovjerene kopija sudske odluke koja je osnov za upis, te drugi dokumenti potrebni za upis određeni zakonom.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti sudsku taksu, koja je različita u donosu na pojedine zahtjeve, a regulisana je Zakonom o sudskim taksama.

Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

MYSPACE Nekretnine