Pojam reciprociteta

Pojam reciprociteta – Zakon o stvarnim pravima iz 2014. godine uveo je novinu u pravu Federacije Bosne i Hercegovine, prema kojoj strana fizička i pravna lica bivaju potpuno izjednačena u pogledu ostvarivanja prava, te kupovine nekretnine, sa domaćim licima, i to po sistemu reciprociteta. Sistem reciprociteta podrazumijeva da strani državljani u BiH imaju ista prva koja država iz koje dolaze garantuje državljanima BiH.

U članu 2. Zakona o stvarnim pravima FBIH se kaže: “Strane osobe stiču pravo vlasništva nad nekretninom u Federaciji pod uvjetom reciprociteta, izuzev kada se pravo stiče nasljeđivanjem, ako zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. Listu zemalja sa kojima ne postoji reciprocitet objavljune Federalno ministarstvo pravde uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, svake godine najkasnije do 31. Januara”

MYSPACE Nekretnine