Često postavljana pitanja

Koliko iznosi provizija agencije prilikom prodaje nekretnine?
Provizija agencije prilikom prodaje nekretnine iznosi 3 % od krajnje kupoprodajne cijene.

Koliko iznosi provizija agencije prilikom iznajmljivanja nekretnine?
Provizija agencije prilikom iznajmljivanja nekretnine je u visini jednog mjesečnog najma nekretnine koja je predmet iznajmljivanja.

Ko može kupiti nekretninu u BiH?
Svi građani BiH imaju pravo kupovine nekrentina na cijeloj teritoriji države. Kada su strani džavljani u pitanju, Zakon o stvarnim pravima iz 2014. godine uveo je novinu u pravu Federacije Bosne i Hercegovine, prema kojoj strana fizička i pravna lica bivaju potpuno izjednačena u pogledu ostvarivanja prava, te kupovine nekretnine, sa domaćim licima, i to po sistemu reciprociteta.

Šta je kapara?
Kapara je polog koji kupac isplaćuje prodavcu u znak poslovne ozbiljnosti i stvarne namjere kupovine nekretnine i njen iznos je predmet dogovora a najčešće iznosi 10% od ugovorene kupoprodajne cijene. Kapara obavezuje kako kupca tako i prodavca.

Koje su obaveze kupca i prodavca u prometu nekretninama?
Kupac je obavezan isplatiti prodavcu cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, a prodavac je obvezan predati kupcu u posjed predmetnu nekretninu te dozvoliti na istoj prijenos prava vlasništva na ime kupca davanjem tabularne izjave.

Šta je tabularna izjava?
Tabularnom izjavom prodavac izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, te stoga dozvoljava kupcu zemljišno–knjižni prenos prava vlasništva na nekretnini.

Koji je rok za prijavu i uplatu poreza na promet nekretninama?
Kupac (poreski obveznik) dužan je poresku prijavu za razrez poreza podnijeti u roku od 15 dana od dana nastanka poreske obaveze, dok je utvrđeni iznos poreza na promet nepokretnosti kupac (poreski obveznik) dužan platiti u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.